Politika privatnosti

CUBES doo Beograd-Novi Beograd (u daljem tekstu: Cubes), sa sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd, ulica Bulevar Mihaila Pupina br. 181, MB: 21137448, PIB: 109174994, u obavljanju svoje delatnosti obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Molimo Vas da sledeće Informacije pažljivo pročitate

Rukovalac podacima o ličnosti

Cubes je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Cubes, kao Rukovalac podacima o ličnosti,  određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Obrađivač podataka o ličnosti

Cubes, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Cubes je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti odredilo Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) kome se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, odnosno ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Kontakt podaci Lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Nenad Cvjetićanin

Adresa: Beograd, Jurija Gagarina 127/91;

Email: lzp@cubes.rs,

Broj telefona: 011/409-1176

Koje podatke o ličnosti Cubes prikuplja?

Podaci o ličnosti koje Cubes prikuplja zavise prvenstveno od vrste usluga koje pruža svojim klijentima (sprovođenje obuke iz oblasti programiranja, izrada internet prodavnica, izrada aplikacija, optimizacija internet prezentacija, Google oglašavanje i drugi vidovi marketinškh usluga), odnosno posetiocima internet prezentacija koje se nalaze na sledećim internet domenima: http://cubes.rs/ , http://www.cubes.edu.rs/, https://bigcms.net/, https://24wp.net/ , http://hostinghero.me/ , http://doedu.net/ .  Reč je, pre svega, o podacima o ličnosti bez kojih Cubes ne može da izvrši uslugu, a uključuju najmanje podatke vezane za korišćenje internet prezentacija koje se nalaze na pomenutim internet domenima, kao i ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Cubes prikuplja i upravlja podacima o ličnosti radi pružanja usluga iz oblasti svog poslovanja, kao i kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • izrada i isporuka internet prodavnice, aplikacije odnosno internet prezentacije;
 • slanje Newslettera licima koja se prijave da budu na Newsletter listi Cubes-a
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • administriranja aplikacija, internet prodavnica, internet prezentacija, odnosno prilikom pružanja usluga iz oblasti njegovog poslovanja;
 • selekcioni proces pri prijavi kandidata za otvorene radne pozicije;
 • stupanje u kontakt sa licima koja pošalju upit za sradnju ( popune kontakt formu)
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Cubes-a.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

– obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja;

– sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge svrhe, koje nisu uvrštene u gore pobrojane svrhe, Cubes će zatražiti Vaš dodatni pristanak. Dati pristanak možete povući u svakom trenutku.

Pristup podacima o ličnosti

Cubes preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 • advokatima,
 • servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Cubes-a.

 

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Cubes prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Cubes-a.

 

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno lice čije podatke Cubes obrađuje ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti Cubes obrađuje uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Cubes-u ili nadležnom državnom organu.

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose mogu svoja prava ostvariti postavljanjem zahteva, i to putem sledećih komunikacijskih kanala:

 • lično u poslovnim prostorijama Cubes-a – Ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181,  Beograd – Novi Beograd
 • putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Cubes-a registrovane e-mail adrese:   lzp@cubes.rs.

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i na takav način da je zaposlenima i/ili ovlašćenim licima Cubes-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

 

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Cubes – u, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona: 011 3408 900.

 

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje Cubes-a obrađuje.

 • Podaci prikupljeni u svrhu sprovođenja eliminacionog ispita radi selekcije prijavljenih lica (kandidata) za pohađanje obuke iz oblasti programiranja čuvaju se do izvršene selekcije;
 • Podaci prikupljeni u svrhu sprovođenja obuke iz oblasti programiranja čuvaju se do momenta okončanja obuke, odnosno ispunjenja ugovornih obaveza;
 • Podaci prikupljeni u svrhu izrade i isporuke internet prodavnice, aplikacije odnosno internet prezentacije, u svrhu administracije ugovornih odnosa, kao i u svrhu administriranja aplikacija, internet prodavnica, internet prezentacija, odnosno pružanja usluga iz oblasti njegovog poslovanja – do momenta izvršenja ugovornih obaveza;
 • Podaci lica koja su prijavljena na Newsletter listu čuvaju se dok se nalaze na Newsletter listi;
 • Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i slično).

 

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na lzp@cubes.rs;
 • pisanim putem preko adrese: CUBES doo Beograd-Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 181, Beograd – Novi   Beograd, Republika Srbija putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • pozivom kontakt centra na 011/409-1176.

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao podnosilac zahteva identifikovan.

 

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

Cubes redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima, sa promenama zakonskih odredbi i regulatornih obaveza. Aktuelna verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Cubes-a koji se nalaze na internet domenu: http://cubes.rs
Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Cubes će takve promene bez odlaganja objaviti na svojim internet prezentacijama i direktno Vas informisati.

 

Kolačići (eng. Cookies) i praćenje internet aktivnosti

Cubes koristi kolačiće (eng. Cookies) kako bi posetiocima internet prezentacija Cubes-a koje se nalaze na internet domenu http://cubes.rs/ olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža ova internet prezentacija.

Kolačić je informacija, odnosno tekstualna datoteka koju internet prezentacije koje posećujete skladište na Vaš uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Informacije koje  Cubes prikuplja putem kolačića  koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na internet prezentacijama kao što su pregledanje usluga, kretanje po stranicama i slično.

Cubes na svojim internet prezentacijama koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika posetilaca (npr. Google Analytics, Facebook Pixel). Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže Cubes-u plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Ukoliko ne želite da Cubes prikuplja kolačiće, molimo da napustite ovu internet prezentaciju.

 

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima Newsletter. Svi registrovani korisnici internet prezentacija Cubes-a u svakom trenutku mogu da se prijave ili odjave sa Newsletter-a.

Za isporuke Newsletter-a Cubes može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Cubes istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a. Takođe, Cubes obezbeđuje da odabrani poslovni partner istu koristi isključivo u svrhu isporuke naših Newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

Cubes neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti.

Obuku za zaštitu podataka o ličnosti za privredno društvo Cubes izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.